dare 2 dream

Blogul lui andreileca78

Raportare contabila semestriala 2010


În M.Of. nr. 447 din data de 1 iulie 2010 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.

Ordinul stabileşte că operatorii economici pot depune raportările contabile:
• la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau
• la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 şi prevederilor HG nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003.

Raportările contabile vor cuprinde următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”

Operatorii economici vor completa datele de identificare (denumirea unităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea operatorului economic.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării unităţii şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Operatorii economici completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin HG nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2010, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Formularul „Contul de profit si pierdere”

Formularul „Contul de profit si pierdere” cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2010.

Datele care se raportează în formularul „Contul de profit si pierdere” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
Rândul 65 se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. Operatorii economici înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere”, la rândul 18 „Salarii şi indemnizaţii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând 18 se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul „Date informative”

În formularul „Date informative”, la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare, care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
• directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
• persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2010.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2010, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici, gratuit, de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe serverul de web al MFP, la adresa www.mfinante.ro.

Operatorii economici vor depune la unităţile teritoriale ale MFP pe suport magnetic raportările contabile la 30 iunie 2010, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi stampilate, potrivit legii. Aceste raportări se depun împreună cu:
– o copie de pe codul unic de înregistrare;
– o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2010 se vor completa în lei (RON).

Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010 NU întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2010, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale MFP, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:
• denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
• adresa şi numărul de telefon;
• numărul de înregistrare la registrul comerţului;
• codul unic de înregistrare;
• capitalul social.
O declaraţie similară vor depune si persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii.

Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2010
Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la 13 august 2010.

Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi stampilate sau a declaraţiilor menţionate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2010, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: