dare 2 dream

Blogul lui andreileca78

Modificari legislative in 2010


1. REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A SALARIATILOR
Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu HG nr.37/ 2010 (modifica si completeaza Hotarare nr. 161/2006 )incepand cu data de 20 ianuarie 2010 s-a modificat termenul de inregistrare a contractelor de munca in Registrul electronic de evidenta a salariatilor.
Astfel”angajarea fiecarui salariat se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperi activitatii de catre salariatul in cauza”.
De asemenea data si temeiul incetarii contractului individual de munca “se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca”.
Registrul se transmite la ITM cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia,in caz contrar se sanctioneaza cu amenda de 1500 lei pentru fiecare contract (aplicabil de la 30 ianuarie 2010).
Termenele de inregistrare pe suport hartie a contractelor de munca, actelor aditionale de modificare,, precum si deciziilor de incetare a contractelor de munca la ITM raman neschimbate:
– 20 de zile pt contracte;
– 5 zile pt acte aditionale/decizii.

2. VALOARE PUNCT PENSIE
In conformitate cu Legea nr. 12/ 2010 legea bugetului asigurarlor sociale de stat, incepand cu data de 1 ianuarie 2010 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

3. FISE FISCALE 2009
Termenul pentru depunerea fiselor fiscale este 28.02.2010 Formular 210 (termenul limita = duminica) asadar se pot depune si luni 01.03.2010.
Fisele fiscale se depun la organul fiscal competent, in format electronic, pe suport magnetic sau optic, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 4 (Ordin 2293/03.12.2007), insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat conform legii.
Angajatorii editeaza fisa fiscala in format hartie, in doua exemplare:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se pastreaza de catre angajator;
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se inmaneaza angajatului.
Persoanelor fizice care încetează să obţină venituri din salarii sau asimilate salariilor în timpul anului, angajatorii le vor înmâna un exemplar al fişei fiscale odată cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza cărora au fost obţinute veniturile din salarii.
În fişa fiscală se înscriu sumele cuprinse în statele de salarii sau alte documente prevăzute de lege aferente perioadei impozabile şi plătite angajaţilor până la data limită de depunere a fişelor fiscale.

4. CONTRIBUTII ANGAJATOR/ ANGAJAT 2010
Raman neschimbate- idem 2009 (le regasiti in e-mail din data de 03.02.2010)

5. DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE
Conform art. 185 si 201 din Legea nr. 31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu exercitiul financiar 2009 societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale NUMAI la Registrul Comertului.
Situatiile financiare sunt insotite de Date Informative (cod 3000 si Situatia activelor imobilizate (cod 40).
Potrivit art. 185 alin. 4 datele cuprinse in situatiile financiare anuale unt transmise in forma electronica de catre oficiile Registrului Comertului catre Ministerul Finnatelor Publice.
ATENTIE: pentru 2010 cf. Ordin 3055/2009 s-a modificat Planul de conturi si formatul SITUATIILOR FINANCIARE:
– au fost introduse conturi noi : 223,224,321-328, 475 in loc de 131, 609,709,643, 644, 6456-6457, 652, 807, 808
– au fost scoase conturi: 452, 1662,1062, 7614,7615,6911, 791.
Info: in noul ordin nu semai preia fraza referitoare la interzicerea modificarilor inregistrarilor referitoare la repartizarea profitului.
LA NIVEL DE CPP:
Reducerile comerciale acordate cont 709 diminueaza Cifra de afaceri
Reducerile comerciale primite cont 609 diminueaza Cheltuielile de exploatare
Cheltuieli cu personalul= salarii si indemnizatii, cuprinzand si dreptueile colaboratorilor stabilite potrivit legisaltiei muncii, care s epreiau din Rd al contului 621.

LA NIVEL DE BILANT:
Imobilizarile corporale si stocurile sunt afectate cu “valoarea in curs de aprovizionare“
Titlurile de participare poarta denumirea de actiuni.
Creantele comerciale cuprind si conturi 2675 la 2679, ce reprezinta creante aferente contractelor de leasing financiar, precum si alte creante imobilizate scadente ontr-o perioada < de 12 luni.
Actiunile proprii rascumparate corecteaza capitalul propriu (castiguri 141, pierderi 149) pana acum fiind in cadrul elementelor de investitii pe termen scurt.

LA NIVELUL NOTEI 10 ALTE INFORMATII:
Se prezinta in mod distinct totalul onorariilor percepute de auditorul statutar pentru auditarea situatiilor financiare.

6. EVALUAREA ELEMENTELOR MONETARE IN VALUTA // PLATI ANTICIPATE IMPOZIT PROFIT
Conform Ordin 3055/ 2009 evaluarea elementelor monetare de activ si de pasiv exprimate in valuta se efctueaza LUNAR la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Se aplica si creantelor si datoriilor in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.
Curs valutar de utilizat pt luna Ianuarie 2010: 1 EUR= 4,1220; 1 USD= 2,9509.
Conform aceluiasi ordin lichidarea depozitelor constituite in valuta se efectueaza la cursul de schimb valutar comunicat de BNR de la data operatiunii de lichidare (anterior lichidarea se facea la cursul istoric valabil la data constituirii).
(Aceasta reevaluare, in cursul anului 2010 nu va avea implicatii asupra rezultatului fiscal deoarece incepand cu ianuarie 2010 societatile vor aplica sistemul de PLATI ANTICIPATE, dar se va reflecta in rezultatul contabil.
De abia in anul 2011, cand se va stabili rezultatul fiscal final diferentele de curs vor avea impact, ceea ce inseamna ca din perspectiva fiscala, efectul diferentelor de curs inregistrate lunar in contabilitate va avea consecinte asupra sumei impozitului pe profit doar la sfarsit de an, ca si pana in prezent).
Contribuabilii au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial:
– platile anticipate, in contul impozitului pe profit anual sunt în suma de o patrime (25%) din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate;
Plata – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului ;
Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua în calcul platile anticipate efectuate în acel an.

7. METODE DE AMORTIZARE IMOBILIZARI CORPORALE
 Conform Ordin 3055/ 2009 entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul in urmatoarele regimuri deamortizare:
– amortizarea liniara;
– amortizarea degresiva,
– amortizarea accelerata,
– amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci cand natura imobilizarii justifica utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

Aceasta metoda este identificata de IAS 16 ca fiind metoda amortizarii proportionale cu utilizarea. Este recomandabil a fi utilizata in cazul instalatiilor cu utilizare variabila (de exemplu in productie pot exista perioade de utilizare mai intensa sau mai redusa in functie de specificul activitatii) si are meritul ca amortizarea anuala fluctueaza in raport cu beneficiile generate de activ in fiecare an. Mai mult, daca amortizarea se regaseste in costul produselor finite, costul unitar din perioadele de productie redusa ar fi exagerat si ar putea depasi valoarea neta realizabila daca nu s-ar adopta amortizarea proportionala cu utilizarea.
 (art.153): Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii.
Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.
 Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifica capitalul. Scoaterea din evidenta se efectueaza in baza hotararii AGA.

8. ERORI CONTABILE
Elementul de noutate il constituie faptul ca se face distinctia intre:
– erorile semnificative aferente exercitiilor anterioare – care se corecteaza pe seama rezultatului reportat;
– erorile nesemnificative aferente exercitiilor anterioare – care se POT corecta pe seama rezultatului curent.
Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.
In Codul Fiscal corectarea erorilor presupune refacerea declaratiei 101.

9. DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT
Ordinul 3055 precizeaza ca „(2) in categoria altor investitii pe termen scurt intra si depozitele bancare pe termen scurt.”, ceea ce inseamna ca acestea ar trebui reflectate in clasa 50 „Investitii pe termen scurt” prin intermediul contului 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”.

10. FACTURI DE CORECTIE DUPA INSPECTIA FISCALA
Furnizorii/prestatorii care emit facturi de corectie dupa inspectia fiscala, vor inscrie aceste facturi in jurnalul pentru vanzari intr-o rubrica separata care vor fi preluate de asemenea intr-o rubrica separata din decontul de taxa, fara a avea obligatia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata inscrisa in respectivele facturi.
In cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor mentiona ca sunt emise dupa inspectia fiscala. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 – 1471, taxa fiind inscrisa in rubricile din decontul de taxa aferente achizitiilor de bunuri si servicii. Emiterea facturilor de corectie nu poate depasi perioada prevazuta la art. 1471 alin. (2) din Codul fiscal.
Prevederile mai sus mentionate se aplica:
– si pentru situatiile în care facturile de corectie se refera la perioade fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2010.
– si de catre micile intreprinderi care nu s-au inregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal la depasirea plafonului prevazut de art. 152 din Codul fiscal si organele de inspectie fiscala au stabilit diferente de taxa colectata de plata.

11. FACTURI DE CORECTIE IN TIMPUL INSPECTIEI FISCALE
Organele de inspectie fiscala vor permite deducerea taxei pe valoarea adaugata in cazul in care documentele controlate aferente achizitiilor nu contin toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau/si acestea sunt incorecte, daca pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale documentele respective vor fi corectate in conformitate cu art. 159 din Codul fiscal.
Daca furnizorul/prestatorul emite factura pentru a corecta anumite informatii obligatorii, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natura sa modifice baza de impozitare si/sau taxa aferenta operatiunilor, sau nu modifica regimul fiscal al operatiunii facturate initial, aceasta factura va fi atasata facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia, nici la furnizor/prestator nici la beneficiar.

Totodata atasez planul de conturi 2010 conform ordinului 3055 precum si transpunerea conturilor din formatul din 2009 (conform ordinului 1752 actualizat si completat ordinului 2374) la formatul din 2010.

Reclame

Un răspuns la „Modificari legislative in 2010

  1. SIP Februarie 16, 2010 la 11:01

    Baiatu, meriti toata lauda pentru osteneala depusa cu acest post. Uite pe chestia asta dau un vin azi !
    OK ?
    Tine-o tot asa . Ma ajuti mult si sunt sigur ca ajuti multa lume .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: